Jardunaldi hauen xedea, adin-txikikoei eta euren familiei zuzendutako eskuhartzea ikuspegi integral batetik gauzatzea da, horretarako Pedagogia Sistemikoaren marko teorikoan oinarrituz. 

Haurra eta bere familia, hezkuntza sisteman, gizarte-komunitateko baliabide ezberdinetan eta gizarte zerbitzuetan bateratzen dira. Elkarteratze honetan, egitura eta ordenamendu beharra agerian jartzen da, eta beharrezkoa da orden ezak atzematea eta eskuhartzean tartekaturik dauden sistema ezberdinen arteko harreman-arauak finkatzea ere; azken finean, eragile hauen guztien erabilgarritasuna areagotzea baita helburua, eskuhartze ezberdinetan kalitate eta erantzun hobeak eskaini ahal izateko.

Gizarte eta hezkuntza inguruneko eragileek sustatutako jardunaldia da; konstelazioen munduan sarturik, gizarte eta komunitate mailako eskuhartzean ikuspegi berri bat zabalduko duen marko sistemiko bat lortuko delakoan.

ZERTARAKO

Pedagogia sistemikoaren eredu teorikoa ezagutzeko.

Bert Hellinger-ek garatutako ikuspegitik abiatuz, hezkuntza bera, egungo hezkuntza sistema eta gizarte sistema ere arautzen duten oinarriak lantzeko.

Komunikazio arloan, eskolan, gizartean eta hezkuntzan oro har sortzen diren arazo ezberdinen eskuhartzean, baliabide sistemiko ezberdinak ezagutzeko.

Lanerako bide berri hau garatzen duten esperientzia berriak ezagutzeko: arlo formalean nahiz ez formalean ere.

Eskola eta gizarte esparruko profesionalen artean, ezagupen eta hausnarketa guneak sortzeko.

NORI ZUZENDUA

Gizarte Zerbitzuetako eta Hezkuntza formaleko nahiz ez formaleko profesionalei ere.

LEKUA ETA DATAK

  • Lekua: bolunta (Ronda kalea, z/g, 5. zkiaren aurrean) 48005 - Bilbo.
  • Data: 2011ko Otsailak 25a.

PREZIOA

60 € pertsonako

Ordainketa modua: BBKko honako kontu honetan diru-sarrera eginaz eta ze ikastaroan den jarriz:
2095 0002 60 91 04008793

IZEN EMATEA

Datu pertsonalak helaraziz; izen-abizenak, NANa, helbidea eta harremanetarako telefonoa. Telefonoz 944009999 zkian (María Gutierrez-engatik galdetuz), edo mailez prestakuntza@bakeola.org helbidera idatziz.

EGITARAUA ETA BIDERATZAILEAK

Egitaraua eta bideratzaileei buruzko informazio gehiagorako, Egitaraua eta bideratzaileak.pdf

Planteamos estas jornadas con la finalidad de encontrar en la Pedagogía Sistémica, un marco teórico que aporte claves a la intervención socioeducativa para un abordaje más integral en las intervenciones que se desarrollan con menores y sus familias.

El niño y la niña, y sus familias confluyen en el sistema educativo, los recursos socio-comunitarios y los servicios sociales. Desde este escenario surge la necesidad de encontrar un orden, identificar desordenes, leyes de relación entre los distintos sistemas intervinientes con el objetivo aumentar su funcionalidad y ofrecer respuestas de mayor calidad en la intervenciones.

La jornada surge de la iniciativa de profesionales del entorno socioeducativo que buscan, en el mundo de las constelaciones, un marco sistémico que amplíe la visión de este tipo de intervención en el ámbito social y comunitario.

SERVIRÁ PARA

Conocer  el modelo teórico de la pedagogía sistémica.

Abordar desde la visión desarrollada por Bert Hellinger, el orden y los principios que rigen la educación y los sistemas educativos y sociales actuales.

Facilitar el conocimiento de los
diferentes recursos sistémicos para poder intervenir en los problemas educativos, sociales, escolares y de comunicación.

Conocer experiencias que traten
de llevar a cabo esta nueva línea de trabajo: ámbito formal y no formal

Generar espacios de reflexión y conocimiento entre profesionales del marco escolar y social

SE DIRIGE A

Profesionales del ámbito educativo formal, no formal y del ámbito de los Servicios Sociales

LUGAR Y FECHAS

  • Lugar: bolunta (c/ Ronda s/n en frente del nº5) Bilbao 48005.
  • Fecha: 25 de Febrero 2011

PRECIO

60 € por persona

Forma de pago: Ingreso bancario en la siguiente cuenta de la BBK indicando el nombre del curso:
2095 0002 60 91 04008793

INSCRIPCIÓN

Facilitando los datos personales; nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto. Por teléfono en el 944009999 (preguntando por María Gutierrez) o por email prestakuntza@bakeola.org

PROGRAMA Y PONENTES

Para más información sobre el programa y los ponentes, Programa y ponentes.pdf